Normatyviniai dokumentai ir

kita informacija

Seminarai, parodos,

konferencijos

Daugiabučių

renovacija

Plačiau

Plačiau

Plačiau

 

 

Normatyviniai dokumentai ir kita informacija

Pagrindinių įstatymų ir statybos norminių dokumentų, kuriais vadovaujantis rengiamas ventiliuojamo fasado konstrukcijų dalies projektas, sąrašas:

 


„Statybos produktai. Atitikties įvertinimas ir „CE ženklinimas“

STR 1.01.04:2002


„Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“

STR 1.01.05:2007


„Ypatingi statiniai“

STR 1.01.06:2010


„Nesudėtingi statiniai“

STR 1.01.07:2010


„Statinio statybos rūšys“

STR 1.01.08:2002


„Statinio projektavimas“

STR 1.05.06:2010


„Statinio projekto architektūrinės ir konstrukcinės dalių brėžinių braižymo taisyklės ir grafiniai žymėjimai.“

STR 1.05.08:2003


„Esamų statinių tyrimai“

STR 1.04.01:2005


„Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=453684&p_tr2=2


„Poveikiai ir apkrovos”

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=270638&p_tr2=2


„Aliumininių konstrukcijų projektavimas“

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=252977&p_tr2=2


„Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos“

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=311281&p_tr2=2


„Išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos“

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=419685&p_query=&p_tr2=2


"Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai"

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=e4d3eee076cb11e38da4e231c7b4cf37


„Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas“

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=162427&p_tr2=2


 

Europoje galiojančiu statybos norminių dokumentų sąvadas, kuriais vadovaujantis rengiamas ventiliuojamo fasado konstrukcijų dalies projektas, sąrašas:

”Eurokodas 0. ”Konstrukcijų projektavimo pagrindai”

”Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms”

”Eurokodas 3. “Plieninių konstrukcijų projektavimas”

”Eurokodas 9. “Aliuminių konstruckijų projektavimas”


 

Rusijoje galiojančiu statybos norminių dokumentų sąvadas, kuriais vadovaujantis rengiamas ventiliuojamo fasado konstrukcijų dalies projektas, sąrašas:

«СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии»

«СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия»


 

Saugumo klausimai naudojant ventiliuojamus fasadus:

http://vk.com/doc-38212633_80277001 (rusų kalba)


 

Gaisro pavojus ventiliuojamuose fasaduose:

http://www.anfas.biz/pofs.doc (rusų kalba)

http://www.anfas.biz/akp.doc (rusų kalba)


 

Aktualus klausimai ir atsakymai (nuolat atnaujinami, rusų kalba):

http://anfas.biz/faq.php